Utrymningsskylt

Utrymningsskyltar på arbetsplatsen

Utrymningsskyltar är ett viktigt verktyg för att säkerställa att alla arbetstagare kan utrymma en arbetsplats snabbt och effektivt i händelse av en nödsituation. Det är därför viktigt att ha tydliga skyltar som visar bästa vägen ut ur byggnaden, så att alla kan sätta sig i säkerhet.

Enligt Arbetsmiljöverket ska alla arbetstagare kunna utrymma arbetsplatsen och även de med funktionsnedsättning ska kunna göra det.

På arbetsplatser finns det lagkrav på utrymningsskyltar för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. De viktigaste lagkraven gällande utrymningsskyltar på arbetsplatsen är:

  1. Arbetsmiljölagen: Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns tydliga utrymningsskyltar på arbetsplatsen för att underlätta för anställda att hitta ut ur byggnaden vid en nödsituation.
  2. Säkerhetsföreskrifter: Säkerhetsföreskrifterna, som utgör en del av arbetsmiljölagen, innehåller detaljerade krav på utformningen av utrymningsskyltar på arbetsplatsen. Detta inkluderar storleken, färgerna och symbolerna som ska användas på skyltarna.
  3. Brandskyddsföreskrifter: Brandskyddsföreskrifterna fastställer krav på utrymningsvägar och utrymningsskyltar för att skydda anställda vid en brand. Enligt dessa föreskrifter måste utrymningsskyltarna placeras på lätt synliga platser och vara utformade så att de kan läsas enkelt och tydligt.
  4. Arbetsplatsens riskbedömning: En viktig del av att uppfylla lagkraven för utrymningsskyltar är att genomföra en riskbedömning av arbetsplatsen. Denna bedömning ska identifiera potentiella faror och risker på arbetsplatsen och hjälpa till att avgöra var utrymningsskyltar behövs och vilken typ av skyltar som bäst passar för varje område. Det är viktigt att denna riskbedömning görs regelbundet för att säkerställa att utrymningsskyltarna fortfarande är adekvata och uppfyller kraven.

Det finns även lagkrav som styr utformningen och placeringen av utrymningsskyltar:

  1. Utrymningsskyltar måste uppfylla kraven i den europeiska standarden EN ISO 7010. Detta innebär att skyltarna måste ha en enhetlig form och färgsättning för att vara lättförståeliga och synliga.
  2. Skyltarna ska vara placerade på synliga och tydliga platser, så att de kan uppfattas och följas av alla personer på arbetsplatsen.
  3. Skyltarna ska vara lätta att förstå och ha en tydlig pil som pekar mot närmaste utgång.
  4. Skyltarna ska vara tillräckligt belysta för att vara synliga även i dåliga ljusförhållanden.
  5. Arbetsgivaren är ansvarig för att se till att utrymningsskyltarna är placerade och underhållna på ett korrekt sätt.
  6. Arbetsgivaren måste också se till att alla anställda har tillräcklig utbildning för att kunna följa utrymningsvägarna som visas på skyltarna.

Att följa dessa lagkrav är viktigt för att säkerställa att en arbetsplats är säker och att alla personer som befinner sig där kan utrymma på ett säkert och snabbt sätt vid en nödsituation.