1. Allmänt

Byggsuperproffs.se tillhandahåller en digital tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner, företag och andra organisationer (“Konsumenter”) beskriver vad de behöver hjälp med, sedan sammanställer Byggsuperproffs.se informationen och förmedlar uppdraget till tjänsteföretag (“Företaget”).

Dessa allmänna villkor gäller för alla företag som använder Tjänsten och anses vara bindande vid godkännande från och med den tidpunkt Företaget godkänner villkoren inuti Tjänsten vid första användning. Sedan behöver bara företaget godkänna allmänna villkor när en ny stor uppdatering görs.

Vidare garanterar Företaget att de uppfyller grundkraven för att få vara delaktiga i Tjänsten. Grundkraven är enligt följande: Företaget är godkända för F-skatt, innehar momsregistreringsnummer samt följer beslut och rekommendationer från ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) vid eventuell tvist med Konsument. Om företaget vill avsluta sin medverkan i tjänsten görs detta antingen skriftligt till info@byggsuperproffs.se eller genom att avregistrera sig själva i företagets administrationssida.

2. Användning av tjänsten

Kontaktuppgifter eller annat innehåll som Företaget tar del av genom Tjänsten, får ej användas i annat syfte än att erbjuda Företagets tjänster i linje med den aktuella uppdragsbeskrivningen Tjänsten förmedlat.

Företaget är vidare införstått med att Byggsuperproffs.se inte kan garantera att Företaget får uppdraget Tjänsten förmedlat och Företaget har inte rätt att kräva återbetalning om Konsumenten inte svarar Företaget eller väljer att inte fullfölja/acceptera offerten med Företaget.

3. Betalning

Betalning sker vanligtvis veckovis där varje köp av offertförfrågan Företag köper genom Tjänsten, ackumuleras och faktureras till Företaget. Betalning ska ske inom 10 dagar efter utsänd faktura och vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Vidare om betalningen inte erläggs i rätt tid samt Byggsuperproffs.se skickar Företaget en påminnelse har Byggsuperproffs.se rätt att ta ut ersättning för betalningspåminnelse.

4. Reklamation

Endast i de fallen Byggsuperproffs.se själva ansvarat för ett internt fel eller om alla kontaktuppgifter till Konsumenten är felaktiga, har Företaget rätt till reklamation av köp av kontaktuppgifterna till Konsumenten. Detta dras av på fakturan till Företaget.

Reklamationen ska ske senast 48 timmar efter köpet genom att Företaget kontaktar Byggsuperproffs.se kundservice eller Byggsuperproffs.se kundservice.

Byggsuperproffs.se kan begränsa rätten att reklamera köp av kontaktuppgifter om det bedöms att rätten missbrukas av Företaget.

5. Ansvarsfrihet

I de fall Tjänsten inte är i bruk eller inte är fullt funktionell eller går att använda fullt ut beroende på olika anledningar såsom tekniskt fel i systemet, servern är nere eller om webbsidan blivit utsatt för sabotage eller annan typ av omständighet som Byggsuperproffs.se helt eller delvis inte har möjlighet att undvika eller påverka (råda över), har Företaget inte rätt att kräva återbetalning eller annan form av ekonomisk kompensation.

Byggsuperproffs.se är vidare inte part eller inblandad i de avtal och överenskommelser Företaget och Konsumenten beslutar om. Därmed är Byggsuperproffs.se inte någon juridisk mellanhand mellan Företaget och Konsumenten, vilket innebär att Byggsuperproffs.se inte har ansvar för tvister mellan Konsumenten och Företaget som eventuellt kan uppkomma. Exempelvis vid bristfälligt arbete med skada, fel etc. eller utebliven betalning av uppdraget.

Byggsuperproffs.se är inte skyldiga att hållas ansvariga för kostnader eller förlorade intäkter för Företaget till följd av användande av Tjänsten. Om Byggsuperproffs.se ändå skulle hållas ansvariga för detta är hitta.se skadeståndsansvar under alla förhållanden begränsat till de belopp som motsvarar det belopp Företaget betalat för Tjänsten till Byggsuperproffs.se de närmsta tre månaderna, dock till max ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:281) om allmän försäkring.

6. Personuppgifter

Vid användning av Tjänsten kan parterna komma att behandla personuppgifter.

Vardera parten (Byggsuperproffs.se och Företaget) är skyldiga att följa EU:s dataskyddsförordning GDPR samt annan tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Byggsuperproffs.se ansvarar och behandlar personuppgifterna för Konsumenten som använder sig av i Tjänsten och Byggsuperproffs.se är att betrakta som personuppgiftsansvarig mot Konsumenten.

Byggsuperproffs.se överför Konsumentens personuppgifter till Företaget. Då gäller att betrakta Företaget som Personuppgiftsansvarig för Konsumentens personuppgifter vilket innebär att Företaget är införstått med att man har ett ansvar att följa GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

7. Immateriella rättigheter

Byggsuperproffs.se äger rättigheterna till Tjänsten och det innehåll som laddas upp och/eller skapas däri av Företaget och Konsumenten. Vidare erhåller Byggsuperproffs.se rätten att använda detta material i marknadsföringssyfte.

Övrigt material såsom texter, bilder, logotyper etc. som finns på Byggsuperproffs.se ägs av freelancemarketing.online och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar.

8. Cookies

Byggsuperproffs.se använder cookies på webbsidan. Läs mer om vår cookie-policy här: https://Byggsuperproffs.se/cookie-policy

9. Force majeure

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i en befriande omständighet.

Såsom befriande omständighet ska enligt dessa Villkor anses som t.ex. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, naturkatastrofer, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom för att få åberopa omständigheten.

10. Uteslutande ur Tjänsten

Om Företaget på något sätt skulle missbruka eller inte följa dessa allmänna villkor, har Byggsuperproffs.se rätt att utesluta Företaget från Tjänsten, utan återbetalningsskyldighet mot Företaget.

I de fall Företaget begår handlar med syfte att försämra Tjänsten, vidareförmedla uppgifter i strid med Villkoren, agera illojalt eller på annat sätt förstöra Byggsuperproffs.se rykte och renommé, har Byggsuperproffs.se rätt att erhålla från Företaget skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

11. Ändringar

Byggsuperproffs.se äger rätten att på egen hand göra ändringar eller tillägg i Villkoren. Vid väsentliga ändringar eller tillägg meddelas Företaget innan ändringen träder i kraft.

12. Tillämpning och val vid tvist

Om tvist mellan parterna uppkommer ska det försöka lösas i första hand med förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i allmän domstol enligt svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans.

13. Kontakt

info@Byggsuperproffs.se